Quảng cáo ngoài trời ế khách

Ngày càng nhiều bảng biển trơ khung sắt, chỉ ghi số điện thoại liên hệ, thậm chí chẳng có bất cứ thông tin gì. Kinh tế khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp cắt quảng cáo ngoài trời, dù mức phí đã giảm 30% so với trước.

Ra mắt Cổng thông tin Quảng cáo Báo chí Việt Nam - www.bc.com.vn

02-10-2011 03:55:54 PM | Ngày 11/1/2011, Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo Báo chí Việt Nam APM chính thức ra mắt Cổng thông tin Quảng cáo Báo chí Việt Nam tại địa chỉ: www.bc.com.vn

Ra mắt Cổng thông tin Quảng cáo Báo chí Việt Nam - www.bc.com.vn

02-10-2011 03:55:54 PM | Ngày 11/1/2011, Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo Báo chí Việt Nam APM chính thức ra mắt Cổng thông tin Quảng cáo Báo chí Việt Nam tại địa chỉ: www.bc.com.vn

Quảng cáo ngoài trời ế khách

21-02-2013 03:01:11 PM | Ngày càng nhiều bảng biển trơ khung sắt, chỉ ghi số điện thoại liên hệ, thậm chí chẳng có bất cứ thông tin gì. Kinh tế khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp cắt quảng cáo ngoài trời, dù mức phí đã giảm 30% so với trước.